Cel działania SOUBP

Stowarzyszenie Osób Ubezpieczonych – Bezpieczna Przyszłość (w skrócie: „SOUBP”) powstało w celu zawierania i negocjowania grupowych umów ubezpieczenia na rzecz swoich członków, na warunkach korzystniejszych niż oferowane przez zakłady ubezpieczeń dla pojedynczych osób.

SOUBP zrzesza członków, aby umożliwić im skorzystanie z oferty grupowych ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Celem działalności SOUBP jest również rozwijanie świadomości i wiedzy ubezpieczeniowej wśród swoich członków.

Stowarzyszenie jest stroną umowy ubezpieczenia (umowy grupowej) jako Ubezpieczający i odpowiada za właściwe administrowanie taką umową oraz przekazuje w imieniu Ubezpieczonych (pracowników jednostek samorządu terytorialnego i innych urzędów, którzy przystąpili do umowy grupowej ubezpieczenia) składki ubezpieczeniowej do zakładu ubezpieczeń.

Powyższa forma zawarcia ubezpieczenia jest zgodna z polskimi przepisami prawa, gdyż zgodnie z art. 808 §1 Kodeksu Cywilnego Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek.

Jednocześnie zgodnie z art. 808 §2 Kodeksu Cywilnego roszczenie o zapłatę składki przysługuje Ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu, czyli przeciwko SOUPB. Wynikiem tego jest konieczność przekazywania przez osoby ubezpieczone najpierw składki należnej do zapłaty na konto Stowarzyszenia, a po jej zweryfikowaniu Stowarzyszenie cała składka ubezpieczeniową przekazuje na konto Ubezpieczyciela.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Zawieranie grupowych lub generalnych umów ubezpieczenia z zakładami ubezpieczeń przy udziale brokera ubezpieczeniowego, których celem jest określenie warunków szczególnych lub poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, korzystniejszych niż oferowane przez zakłady ubezpieczeń dla pojedynczej osoby fizycznej.
  2. Organizowanie programów promujących, warsztatów, selekcji, wykładów, konferencji,
  3. Udzielanie informacji i pomocy w sprawach dotyczących praw i obowiązków ubezpieczonego,
  4. Organizowanie szkoleń o tematyce ubezpieczeniowej,
  5. Udzielanie informacji i pomocy w sprawach dotyczących praw i obowiązków ubezpieczonego.
UWAGA:

Osoby, które przystępują do Stowarzyszenia jako członkowie wspierający nie ponoszą żadnych kosztów dodatkowych związanych z członkostwem  w SOUBP. Są zobowiązani tylko do regularnego pokrywania składki ubezpieczeniowej, zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia. Wynika to z zapisów §13 statutu SOUBP.

Umowy ubezpieczenia grupowego zawierane przez SOUBP są negocjowane przez kancelarię brokerską Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu posiadającą wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów sektora finansów publicznych, która działa na rzecz Stowarzyszenia na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa.