Porównanie ofert ubezpieczenia OC funkcjonariuszy w Warcie i InterRisk.

 

Parametry umowy generalnej
Warta
InterRisk
Czasowy zakres ochrony
trigger act committed (odpowiedzialność za działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia).
trigger claims made (odpowiedzialność za roszczenia skierowane przez prokuratora do ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia; roszczenia mogą dotyczyć działania lub zaniechania przed zawarciem umowy ubezpieczenia)
Ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej (dodatkowy limit niezależny od S.G.)
30 000 zł
10 000 zł
Zakres ubezpieczenia
odpowiedzialność majątkowa funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa na podstawie Ustawy z dnia 20.01.2011 r.
Tak
Tak
odpowiedzialność pracownicza na podstawie kodeksu pracy (roszczenia pracodawcy do pracownika na podstawie KP)
TAK do wysokości sumy gwarancyjnej (za 1 szkodę do 3-krotności wynagrodzenia zgodnie z KP)
Brak ochrony
odpowiedzialność pracownicza za mienie powierzone w celu wykonywania obowiązków pracowniczych
TAK do limitu odpowiedzialności 15 000 zł
Brak ochrony
roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w związku z wykonywaniem czynności zawodowych (np. pomówienie, zniesławienie, bezprawne ujawnienie danych osobowych)
TAK
Brak ochrony
roszczenia z tytułu konsekwencji uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt i innych dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowej
TAK
Brak ochrony
odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych (w szczególności na podstawie rozporządzenia RODO)
TAK
Brak ochrony
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialność karno-skarbowa (koszty postępowania, kara pieniężna, koszty obrony, koszty ekspertyz)
TAK na podstawie Klauzuli Ubezpieczenia Ochrony Prawnej za opłatą dodatkowej składki
Brak ochrony
Franszyzy/udziały własne
brak, z wyjątkiem odpowiedzialności karno-skarbowej (franszyza integralna 200 zł)
franszyza integralna: 500 zł

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przystąpieniem do jednej z ww. Umów, to prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 722-390-121

Możemy również zorganizować u Państwa spotkanie informacyjne dotyczące programu ubezpieczenia funkcjonariuszy.

Pytania i wnioski (m.in. o dosłanie dodatkowych dokumentów, np. deklaracje, warunki ubezpieczenia) można wysyłać również na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia dedykowany obsłudze ww. Umów Generalnych: deklaracje@soubp.pl