Umowa Generalna z InterRisk TU S.A. VIG

W marcu 2016 r. Stowarzyszenie Osób Ubezpieczonych – Bezpieczna Przyszłość po przeanalizowaniu ofert dostępnych na rynku w zakresie ubezpieczenia OC funkcjonariuszy pojęło decyzję o zawarciu Umowy Generalnej OC funkcjonariuszy również z InterRisk TU S.A. VIG., która może być dobrą alternatywą lub też uzupełnieniem dla ubezpieczenia w Warcie.

Niewątpliwą zaletą oferty InterRisk jest możliwość uzyskania ochrony wstecznej za działania lub zaniechania funkcjonariusza publicznego, które miały miejsce przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Zalety oferty InterRisk TU S.A. VIG to:

1. Niska składka ubezpieczeniowa dla funkcjonariuszy publicznych nie będących pracownikami urzędów skarbowych ani celnych oraz duży wybór sum gwarancyjnych

 Każdy funkcjonariusz publiczny przystępujący do Umowy Generalnej ma do wyboru aż
5 wariantów sumy gwarancyjnej, zgodnie z tabelą, którą można pobrać tutaj.

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej dostosowany do przepisów Ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Umowy Generalnej jest odpowiedzialność majątkowa Ubezpieczonego (funkcjonariusza publicznego) wobec Podmiotu odpowiedzialnego za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa, którą ponosi on zgodnie z Ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania, które Ubezpieczony jest zobowiązany zapłacić Podmiotowi odpowiedzialnemu.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności innej niż wynikająca z ww. Ustawy.

3. Ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej

 W ramach dodatkowego limitu wynoszącego 10.000 zł, Ubezpieczyciel zobowiązany jest pokryć wydatki poniesione na:

1)     ustalenie zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń,

2)     udzielenie Ubezpieczonemu wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej w związku z roszczeniem, nawet wtedy gdy nie jest ono zasadne.

4. Ochrona wsteczna za działania lub zaniechania przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia

 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe (roszczenia prokuratora skierowane do funkcjonariusza publicznego) w okresie ubezpieczenia, przy czym roszczenie może dotyczyć działania lub zaniechania funkcjonariusza publicznego przed zawarciem umowy ubezpieczenia (po 17.05.2011), jeżeli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia funkcjonariusz publiczny nie miał wiedzy o roszczeniu lub postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez prokuratora w stosunku do jego osoby.

UWAGA: Ubezpieczenie OC funkcjonariuszy publicznych w InterRisk TU S.A. VIG nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy publicznych z winy umyślnej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami Umowy Generalnej OC funkcjonariuszy zawartej pomiędzy SOUBP a InterRisk TU S.A. VIG, to można ją pobrać wraz z warunkami ubezpieczenia tutaj.

Wnioski prosimy przesyłać na adres mailowy: deklaracje@soubp.pl wraz z podaniem nazwy urzędu, którego ma oferta dotyczyć oraz danych kontaktowych.

Dodatkowe druki można również pobrać tutaj.