Na co należy zwrócić szczególną uwagę przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia OC funkcjonariuszy oraz przy wyborze sumy gwarancyjnej.

  • Odpowiedzialność wynikająca z Ustawy dotyczy nie tylko osób składających podpis pod ostateczną decyzją administracyjną, ale także wszystkich osób biorących pośredni i bezpośredni udział w jej podejmowaniu.
  • Zgodnie z ustawą z dnia 20.01.2011 r. funkcjonariusz odpowiada za decyzję podjętą z rażącym naruszeniem prawa do 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia. Warto pamiętać, że w okresie ubezpieczenia funkcjonariusz publiczny może podjąć kilka błędnych decyzji i z każdej odpowiadać do 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia.
  • Zgodnie z Kodeksem Pracy każdy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone pracodawcy do 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia (art. 114-122 KP). W okresie ubezpieczenia pracownik może popełnić kilkukrotnie błąd i za każdy odpowiadać przed pracodawcą do 3-krotności wynagrodzenia.
  • Ubezpieczenie OC funkcjonariuszy nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy publicznych z winy umyślnej.
  • Status członka wspierającego nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi obciążeniami i zobowiązaniami, oprócz opłaty składki ubezpieczeniowej, zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia.Członkostwo w Stowarzyszeniu jest bezpłatne. Statut SOUBP jest dostępny tutaj.
  • Obsługą szkód i roszczeń z programu ubezpieczenia OC funkcjonariuszy dla członków SOUBP zajmuje się zespół profesjonalistów w Biurze Obsługi Szkód w firmie Maximus Broker Sp. z o.o.
  • Do tej pory na podstawie programu ubezpieczenia OC funkcjonariuszy w WARCIE wynegocjowanego przez Maximus Broker Sp. z o.o. (UG zawarta przez SOUBP) przystąpiło ponad 3 000 urzędników w całym kraju.
  • Program ubezpieczenia OC funkcjonariuszy w WARCIE ulega modyfikacjom w celu zapewnienia ubezpieczonym jak najlepszej ochrony.
  • Na rynku ubezpieczeniowym pojawiają się różne oferty ubezpieczenia OC funkcjonariuszy, czasami bardzo atrakcyjne cenowo, ale przed zawarciem takiego ubezpieczenia warto zapoznać się z opracowaniem dostępnym tutaj.