Zgłaszanie szkód InterRisk TU S.A. VIG

Szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC funkcjonariuszy publicznych w InterRisk TU S.A. VIG. należy zgłaszać do firmy Maximus Broker Sp. z o.o. mailem na adres:
szkody@maximus-broker.pl

lub pocztą na adres:

Maximus Broker Sp. z o.o.
Ul. Szosa Chełmińska 164
87-100 Toruń

Powyższe szkody można również zgłaszać bezpośrednio do InterRisk TU S.A. VIG pod numerem telefonu:

Tel. 22/ 212 20 54

Obowiązku Ubezpieczonego i w przypadku wystąpienia szkody lub zgłoszenia roszczenia (zgodnie z §7 Umowy Generalnej):

1. W razie wpłynięcia do Ubezpieczonego roszczenia, do obowiązków Ubezpieczonego należy:

1)  niezwłoczne, nie później niż w terminie 7 dni po wpłynięciu roszczenia, zawiadomienie o tym Ubezpieczyciela;

2)  stosowanie się do zaleceń Ubezpieczyciela, udzielając mu informacji i niezbędnych pełnomocnictw.

2. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczonego obowiązków wymienionych w ust. 1 z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie tych obowiązków przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

3. W razie zgłoszenia wypadku Ubezpieczony ma obowiązek zaniechania działań zmierzających do zaspokojenia roszczeń Podmiotu odpowiedzialnego, uznania jego roszczeń bądź zawarcia z nim ugody, do czasu uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczyciela.

 

Dodatkowo Ubezpieczony zobowiązany jest do przestrzegania zapisów §12 Ogólnych Warunków ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, na podstawie których została zawarta Umowa Generalna ubezpieczenia OC funkcjonariuszy. Są to dodatkowe zapisy dotyczące obowiązków Ubezpieczonego w przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.