Ubezpieczenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

W lutym 2012 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw). Nowelizacja ta m.in. poszerzyła krąg osób podlegających odpowiedzialność i karno-administracyjnej na podstawie ww. Ustawy oraz rozszerzyła katalog czynności i uchybień, które w myśli przepisów stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo w tej nowelizacji zostały zmienione wysokości kar pieniężnych dla osób odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i mogą one wynosić od 0,25 do trzykrotności jej miesięcznego wynagrodzenia.

W myśl przepisów tej Ustawy osobami podlegającymi odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są m.in.:

1.  osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych;

2. kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;

3. pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych;

4. osoby zobowiązane lub upoważnione do działania w imieniu podmiotu, któremu odrębna ustawa lub na jej podstawie albo na podstawie umowy lub w drodze porozumienia powierzono określone zadania związane z realizacją programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

5. osoby zobowiązane do realizacji projektu finansowanego z udziałem środków unijnych lub zagranicznych;

6. osoby zobowiązane lub upoważnione do działania w imieniu podmiotu zobowiązanego do realizacji projektu finansowanego z udziałem środków unijnych lub zagranicznych.

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest m.in.:

1. nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia.

2. niepobranie lub niedochodzenie ww. należności albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;

3. niezgodne z przepisami umorzenie ww. należności, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie jej na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności.

4. nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego;

5. niedokonanie w terminie wpłaty do budżetu w należytej wysokości dochodów przez jednostkę budżetową, nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy albo nadwyżki środków finansowanych przez agencję wykonawczą;

6. przekazanie lub udzielanie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji;

7. niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji;

8. nieustalenie dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu;

9. wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację;

10. przyznanie lub przekazanie środków związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych bez zachowania lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich przyznaniu lub przekazaniu;

11. niedokonanie w terminie przez przyznającego lub przekazującego środki związane z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych rozliczenia tych środków;

12. nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych:

– składek na ubezpieczenia społeczne,

– składek na ubezpieczenie zdrowotne,

– składek na Fundusz Pracy,

– składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

– wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

– albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;

13. niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych:

– opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;

– ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości;

– opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postę-powaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia;

– określenie kryteriów oceny ofert;

– nieprzekazanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

– niezawiadomienie w terminie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

UWAGA: Są to tylko wybrane przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Pełny tekst ujednoliconej Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do pobrania tutaj.

Pełny tekst ujednoliconej Ustawy – Kodeks karny skarbowy do pobrania tutaj.

W związku z ww. zmianami dotyczącymi odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w 2012 r. oraz w związku z większym zainteresowaniem po stronie Jednostek Samorządu Terytorialnego od 2016 r. ubezpieczeniem w zakresie odpowiedzialności karnoskarbowej na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego m.in. w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących centralizacji VAT-u
w JST. Wprowadzona została do zakresu ubezpieczenia OC funkcjonariuszy w TUiR WARTA S.A. KLAUZULA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ. Klauzula ta w aktualnej (ujednoliconej) Umowie Generalnej OC funkcjonariuszy w TUiR WARTA S.A. zmieniła nazwę na Klauzulę nr 1 – Ubezpieczenie Kar dochodzonych na podstawie Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Klauzula nr 1 – Ubezpieczenie Kar dochodzonych na podstawie Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych daje ubezpieczonemu funkcjonariuszowi publicznemu ochronę ubezpieczeniową w ramach odpowiedzialności karno-administracyjnej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz w ramach odpowiedzialności karno-skarbowej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy.

Zakres ubezpieczenia zawartego na podstawie powyższej Klauzuli obejmuje zwrot Ubezpieczonemu przez Ubezpieczyciela (TUiR WARTA S.A.) następujących kosztów:

1. wynagrodzenie Prawnika ustanowionego przez Ubezpieczonego,

2. koszty Ekspertyz,

3. koszty postępowania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub postępowania karno-skarbowego, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w przedmiotowym postępowaniu,

4. kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary pieniężne, które Ubezpieczony musiał zapłacić powstałe w wyniku postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, postępowania karno-skarbowego lub karnego objętego ubezpieczeniem, jeżeli powstały w wyniku Wypadku Ubezpieczeniowego objętego ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli.

Oznacza to, że ww. koszty musi najpierw Ubezpieczony ponieść i je udokumentować, a następnie TUiR WARTA mu je zwraca.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty powstałe w wyniku postępowania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub postępowania karno-skarbowego wszczętego w okresie ubezpieczenia, lub karnego w sprawie o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów  wszczętego w okresie ubezpieczenia  (Wypadek Ubezpieczeniowy)

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione wyżej koszty tylko wtedy, gdy postępowanie dotyczy czynu zabronionego mającego związek z wykonywaniem czynności zawodowych funkcjonariusza publicznego, który według zarzutu miał zostać popełniony w trakcie bieżącego okresu ubezpieczenia bądź wcześniej pod warunkiem, że funkcjonariusz publiczny był wtedy objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zawodowej funkcjonariusza publicznego zawartym w ramach Umowy Generalnej w TUIR WARTA.

Jeżeli Ubezpieczony zawiera umowę Ubezpieczenia Ochrony Prawnej po raz pierwszy, bądź też po przerwie w korzystaniu ze wspomnianego ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów postępowań wszczętych w ciągu pierwszego miesiąca od złożenia przez Ubezpieczonego pisemnej deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli (karencja).

Dla osób rezygnujących w ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli w związku z odejściem z pracy lub przejściem na emeryturę lub rentę ochrona obejmuje również Wypadki ubezpieczeniowe mające miejsce w ciągu 24 miesięcy od dnia końca ochrony ubezpieczeniowej (dodatkowy okres na zgłaszanie roszczeń)

 UWAGA:

UBEZPIECZONYM może być wyłącznie funkcjonariusz publiczny, który zawiera ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach Umowy Generalnej OC funkcjonariuszy oraz w stosunku, do którego w okresie ostatnich trzech lat nie zostało wszczęte postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz na podstawie kodeksu karno-skarbowego. Nie ma możliwości samodzielnego wykupienia ubezpieczenia tylko na podstawie tej klauzuli.

Składka za to dodatkowe ubezpieczenie na podstawie KLAUZULI nr 1  jest następująca:

Wariant I: 30 zł od osoby przy limicie odpowiedzialności 15.000 zł dla naruszenia dyscypliny finansów publicznych i 3.000 zł dla odpowiedzialności karno-skarbowej lub

Wariant II: 40 zł od osoby przy limicie odpowiedzialności 30.000 zł dla naruszenia dyscypliny finansów publicznych i 5.000 zł dla odpowiedzialności karno-skarbowej lub

Wariant III: 100 zł od osoby przy limicie odpowiedzialności 30.000 zł dla naruszenia dyscypliny finansów publicznych i 30.000 zł dla odpowiedzialności karno-skarbowej.

Jest to składka płatna jednorazowo w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.