Zgłaszanie szkód TUiR WARTA S.A.

Szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC funkcjonariuszy publicznych w TUiR WARTA S.A. należy zgłaszać do firmy Maximus Broker Sp. z o.o. mailem na adres: szkody@maximus-broker.pl

Nr telefonów: 56 669-05-11; 56 669-05-77; 722-390-265; 722-390-101

Adres korespondencyjny:

Maximus Broker Sp. z o.o.
Ul. Szosa Chełmińska 164
87-100 Toruń

Powyższe szkody można również zgłaszać bezpośrednio do TUiR Warta S.A. pod numerem infolinii:

Tel. 801 308 308

lub pocztą na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
Departament Likwidacji Szkód Korporacyjnych
Aleje Jerozolimskie 133A
02-304 Warszawa

Szkody należy zgłaszać na załączonym formularzu zgłaszania szkód, który można pobrać tutaj.

UWAGA:

Obowiązki Ubezpieczonego i tryb postępowania w przypadku wystąpienia szkody lub zgłoszenia roszczenia do Ubezpieczonego (zgodnie z §12 OWU – załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do Umowy Generalnej):

  1. W przypadku stwierdzenia istnienia podstaw do wytoczenia przeciwko Ubezpieczonemu powództwa, o którym mowa w paragrafie 7 ust. 3 Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa i wezwaniu Ubezpieczonego do dobrowolnego spełnienia świadczenia, Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić Warta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powzięcia o nim wiadomości.
  2. Jeżeli osoba uprawniona do odszkodowania dochodzi swoich roszczeń wobec Ubezpieczonego, jest on zobowiązany poinformować o tym Warta w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia roszczenia.
  3. W przypadku, gdy Ubezpieczony powziął informację o wszczęciu wobec niego postępowania przygotowawczego bądź wystąpienia na drogę sądową, obowiązany jest o tym fakcie poinformować Warta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia informacji, nawet w przypadku gdy sam zgłosił już zaistnienie Wypadku Ubezpieczeniowego.
  4. Ubezpieczony zobowiązany jest użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz niedopuszczenia do jej zwiększenia, zobowiązany jest on również umożliwić Warta dokonanie czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia.
  5. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa, Ubezpieczony jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić Policję i prokuraturę.
  6. […]
  7. Ubezpieczony zobowiązany jest doręczyć Warta orzeczenie sądu niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed upływem terminu do wniesienia środka odwoławczego.
  8. W razie zgłoszenia roszczenia Ubezpieczony nie jest uprawniony do podejmowania działań zmierzających do uznania i zaspokojenia roszczeń, zawarcia ugody z osobą poszkodowaną ani zrzeczenia się zarzutu przedawnienia, chyba że Warta wyrazi na to zgodę. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia Warta jest zwolniony
    z obowiązku świadczenia, chyba że z uwagi na okoliczności sprawy Ubezpieczony nie mógł postąpić inaczej.

Ponadto w przypadku zgłoszenia roszczenia na podstawie Klauzuli nr 1 – Ubezpieczenie Kar dochodzonych na podstawie Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na Ubezpieczonym spoczywają obowiązki dot. zgłoszenia roszczenia, zgodnie z § 9 tej klauzuli.