Dlaczego niektóre oferty ubezpieczenia OC funkcjonariuszy są tańsze?

Podstawowym parametrem wpływającym na cenę jest tzw. czasowy zakres odpowiedzialności.
Z uwagi na to, że wypadek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu OC może mieć miejsce w różnych terminach, Ubezpieczyciel może  przyjąć odpowiedzialność za uchybienie (działanie lub zaniechanie funkcjonariusza publicznego), wystąpienie szkody lub zgłoszone roszczenie w okresie ubezpieczenia.

W pojawiających się na rynku ofertach ubezpieczenia OC funkcjonariuszy mamy do czynienia tak naprawdę z trzema odmiennymi sposobami określenia czasowego zakresu odpowiedzialności, a w konsekwencji – z różną wysokością składek ubezpieczeniowych:

1.  odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie funkcjonariusza publicznego w okresie ubezpieczenia niezależnie od tego, kiedy wpłynie do ubezpieczonego roszczenie oraz niezależnie od tego, czy umowa ubezpieczenia jest kontynuowana (oferta WARTY).

2. ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana za roszczenia, które wpłynęły do ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, przy czym roszczenie może dotyczyć działania lub zaniechania funkcjonariusza publicznego przed zawarciem umowy ubezpieczenia (po 17.05.2011), jeżeli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia funkcjonariusz publiczny nie miał o tym wiedzy (oferta InterRisk).

3. ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana za roszczenia, które wpłynęły do ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, przy czym w chwili uchybienia (działania lub zaniechania) osoba ubezpieczona musi mieć zawarte ubezpieczenie w tym samych zakładzie ubezpieczeń i pomiędzy uchybieniem funkcjonariusza publicznego a skierowaniem przeciwko niemu roszczenia musi być ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, tzn. musi być nieprzerwanie zawarta umowa ubezpieczenia z tym samym zakładem ubezpieczeń.

Stowarzyszenie Osób Ubezpieczonych – Bezpieczna Przyszłość oraz Maximus Broker Sp. z. o.o. rekomenduje sposób zawarcia umowy ubezpieczenia w punkcie 1.

Należy zwrócić uwagę, iż pomiędzy błędną decyzją, a wszczęciem przez prokuratora postępowania wyjaśniającego może upłynąć kilka lat, gdyż zazwyczaj strona niezadowolona z decyzji będzie dochodzić swych praw w postępowaniu administracyjnym, a po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia– w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie od jednostki administracji.  Dopiero po wypłacie odszkodowania rozpoczynana jest procedura wszczęta przez prokuratora okręgowego zmierzająca do ustalenia czy rażąco naruszono prawo, i którzy funkcjonariusze publiczni są za to odpowiedzialni.

Sposób określenia czasowego zakresu ochrony opisany w punkcie 2)  lub 3) oznacza to, że funkcjonariusz, chcąc być ubezpieczonym aż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, będzie musiał kontynuować umowę ubezpieczenia u tego samego ubezpieczyciela, także w przypadku zmiany pracy, przejścia na emeryturę lub na rentę. Należy też pamiętać, iż wysokość składki znana jest tylko w pierwszym okresie ubezpieczenia, a w następnych okresach może być zmieniana. Stąd też proponowana składka przy zastosowaniu tego rodzaju czasowego zakresu ochrony jest relatywnie niska, gdyż prawdopodobieństwo wyczerpania procedur administracyjnych i zasądzenie odszkodowania od jednostki administracji w pierwszych 2-3 latach obowiązywania ustawy jest niskie. Przy czasowych zakresie odpowiedzialności opisanym w punkcie 3) powyżej praktycznie niemożliwa jest zmiana Ubezpieczyciela, gdyż funkcjonariusz publiczny chcąc utrzymać ochronę ubezpieczeniową, co do wcześniejszych zdarzeń, będzie musiał kontynuować, co najmniej przez kilka lat dotychczasową umowę i jednocześnie opłacać składkę z nowej umowy, chroniącej go w nowym okresie ubezpieczenia, niezależnie od tego jaka będzie wysokość tej składki. 

Co oznaczają w praktyce zapisy umów ubezpieczenia opisanych w punkcie 2) i 3) powyżej?

1. Brak ochrony w przypadku zmiany pracy (praca w innym urzędzie lub w firmie prywatnej), utraty pracy lub przejścia na emeryturę (chyba, że funkcjonariusz publiczny pomimo nie pełnienia już tej funkcji będzie cały czas indywidualnie kontynuował to ubezpieczenie);

2. Brak ochrony ubezpieczeniowej za działanie lub zaniechanie funkcjonariusza publicznego mające miejsce w poprzednich okresach ubezpieczenia (za które była opłacana składka ubezpieczeniowa), jeżeli przy wznowieniu tego ubezpieczenia na kolejny okres Ubezpieczyciel wycofa się z oferowania tego ubezpieczenia, albo odmówi zawarcia ubezpieczenia na rzecz danego funkcjonariusza publicznego lub grupy funkcjonariuszy.

Co dodatkowo oznaczają zapisy umów ubezpieczenia opisanych w punkcie 3) powyżej?

1.  Aby mieć ochronę ubezpieczeniową trzeba zawierać ubezpieczenie nieprzerwanie u jednego ubezpieczyciela przez wiele lat, zdając się na jego łaskę i niełaskę. Nie można zmienić Ubezpieczyciela pod groźbą utraty ochrony ubezpieczeniowej;

2. Brak ochrony ubezpieczeniowej za działania lub zaniechania funkcjonariusza publicznego, które miały miejsce w poprzednim okresie ubezpieczenia, w przypadku choćby jednego dnia przerwy miedzy poprzednią umową ubezpieczania a umową ubezpieczenia, w okresie której obowiązywania wpłynęło roszczenie prokuratora (data początkowa liczy się od nowej umowy);

3. Brak ochrony ubezpieczeniowej (jak wyżej) w przypadku zmiany warunków ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela w nowym okresie ubezpieczenia – data początkowa liczy się od umowy ze zmienionymi warunkami ubezpieczenia;