Umowa Generalna z TUiR WARTA S.A.

W marcu 2012 r. SOUBP podpisało Umowę Generalną na ubezpieczenie OC funkcjonariuszy publicznych z HDI Asekuracja TU S.A. (aktualnie TUiR WARTA S.A.). Oferta TUiR WARTA S.A. wykracza proponowanym zakresem ubezpieczenia znacznie poza standardowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych, zgodnie z Ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa i daje bardzo szeroką ochronę ubezpieczeniową ubezpieczonym funkcjonariuszom publicznym.

Umowa ta podlega ciągłym ulepszeniom i modyfikacją w celu poprawy warunków ubezpieczenia funkcjonariuszy publicznych.

Niewątpliwie bardzo dużą zaletą oferty TUiR WARTA S.A. jest możliwość uzyskania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wynikającej z przepisów Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialności karno-skarbowej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy.

Ubezpieczenie to można wykupić dodatkowo do ubezpieczenia OC funkcjonariuszy publicznych za opłatą dodatkowej składki (nie funkcjonuje ono samodzielnie) na podstawie Klauzuli Ubezpieczenia Ochrony Prawnej.

Ubezpieczenie OC funkcjonariusz w Warcie daje również w szerokim zakresie ochronę z tytułu odpowiedzialności pracowniczej na podstawie przepisów kodeksu pracy. Dużą zaletą tego programu ubezpieczenia jest, to do tego ubezpieczenia mogą przystąpić zarówno funkcjonariusze publiczni jak i inni pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, zakładów budżetowych oraz spółek komunalnych.

Do tej pory do ubezpieczenia OC funkcjonariuszy w TUiR WARTA S.A. /Umowa Generalna zawarta przez SOUBP za pośrednictwem firmy brokerskiej Maximus Broker Sp. z o.o. przystąpiło ponad 3000 osób.

Zalety oferty TUiR WARTA S.A. to:

1. Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej.

 • ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych na podstawie Ustawy z dnia 20.01.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
 • ubezpieczenie odpowiedzialności pracowniczej na podstawie przepisów Kodeksu Pracy – ochrona do wysokości wybranej sumy gwarancyjnej
 • ubezpieczenie odpowiedzialności pracowniczej za mienie powierzone – do limitu 15 000 zł (NOWOŚĆ!)
 • ubezpieczenie odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich w związku
  z wykonywaniem czynności zawodowych
 • ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu konsekwencji uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt
  i innych dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowej
 • ubezpieczenie odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez osoby ubezpieczone przepisów o ochronie danych osobowych (w szczególności RODO) – do limitu 40 000 zł (WYŻSZY LIMIT!)
 • koszty pomocy prawnej do limitu 20% sumy gwarancyjnej, max. 30 000 zł ponad sumę gwarancyjną.

2. Szeroki wybór wysokości sum gwarancyjnych i składek ubezpieczenia.

Każdy funkcjonariusz publiczny przystępujący do Umowy Generalnej ma do wyboru aż
6 wariantów sumy gwarancyjnej, zgodnie z tabelą, którą można pobrać tutaj.

3. Korzystny i szeroki wybór sposobu płatności składki ubezpieczeniowej.

W każdym wariancie sumy gwarancyjnej istnieje możliwość zapłaty składki w 12 ratach miesięcznych. Jest to korzystny sposób płatności składki dla wielu Ubezpieczonych, gdyż nie obciąża zbytnio budżetu danej osoby. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru przez Ubezpieczonego płatności składki w dwóch ratach lub jednorazowo, wówczas wysokość składki rocznej ulega obniżeniu.

4. Brak potrąceń w wypłacie odszkodowania

Brak franszyz i udziałów własnych zarówno w ubezpieczeniu OC funkcjonariuszy publicznych jak i ubezpieczeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jednakże w ubezpieczeniu odpowiedzialności karnoskarbowej ma zastosowanie franszyza integralna 200 zł, a ubezpieczeniu odpowiedzialności pracowniczej za mienie powierzone (NOWOŚĆ!) ma zastosowanie franszyza redukcyjna 1 000 zł.

5. Dodatkowe Ubezpieczenie Ochrony Prawnej związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialnością karno-skarbową.

Osoby, które przystąpią do ubezpieczenia OC funkcjonariuszy publicznych w ramach Umowy Generalnej zawartej pomiędzy TUiR WARTA S.A. a SOUBP mają możliwość wykupienia dodatkowo ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ubezpieczenia odpowiedzialności karno-skarbowej na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy. Ubezpieczenie to obejmuje oprócz zwrotu kosztów zapłaty kary pieniężnej zapłaconej przez Ubezpieczonego również pokrycie kosztów wynagrodzenia prawnika, ekspertyz oraz kosztów postępowania.

Ubezpieczenie to zostanie zawarte na podstawie Klauzuli Ubezpieczenie Ochrony Prawnej (załącznik nr 5 do Umowy Generalnej) po zaznaczeniu odpowiedniej opcji
w deklaracji przystąpienia przez Ubezpieczonego oraz po zapłacie przez niego dodatkowej składki.

Składka za to ubezpieczenie jest płatna jednorazowo i wynosi:

Wariant I: 30 zł od osoby przy limicie odpowiedzialności 15.000 zł dla naruszenia dyscypliny finansów publicznych i 3.000 zł dla odpowiedzialności karno-skarbowej lub

Wariant II: 40 zł od osoby przy limicie odpowiedzialności 30.000 zł dla naruszenia dyscypliny finansów publicznych i 5.000 zł dla odpowiedzialności karno-skarbowej lub

Wariant III: 100 zł od osoby przy limicie odpowiedzialności 30.000 zł dla naruszenia dyscypliny finansów publicznych i 30.000 zł dla odpowiedzialności karno-skarbowej.

Szczegóły oferty dotyczącej ww. ubezpieczenia znajdują się w Umowie Generalnej.

6. Dodatkowe zniżki za przystąpienie do ubezpieczenia dużej grupy funkcjonariuszy publicznych z danego Urzędu.

– 5% zniżki w przypadku przystąpienia do Umowy Generalnej min. 50 osób;

– 10% zniżki – w przypadku przystąpienia min. 100 osób;

– 20% zniżki – w przypadku przystąpienia min. 200 osób.

UWAGA: Ubezpieczenie OC funkcjonariuszy publicznych w TUiR WARTA S.A. nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy publicznych z winy umyślnej.

Treść Umowy Generalnej OC funkcjonariuszy zawartej pomiędzy SOUBP a TUiR WARTA S.A. wraz z warunkami ubezpieczenia oraz dodatkowe druki związane z tą umową można pobrać tutaj.

Skontaktuj się z nami

tel. 56 669-05-00
kom. 722-390-121
deklaracje@soubp.pl