Umowa Generalna z TUiR WARTA S.A.

W marcu 2012 r. SOUBP podpisało Umowę Generalną na ubezpieczenie OC funkcjonariuszy publicznych z HDI Asekuracja TU S.A. (aktualnie TUiR WARTA S.A.). Oferta TUiR WARTA S.A. wykracza proponowanym zakresem ubezpieczenia znacznie poza standardowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych, zgodnie z Ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa i daje bardzo szeroką ochronę ubezpieczeniową ubezpieczonym funkcjonariuszom publicznym.

Umowa ta podlega ciągłym ulepszeniom i modyfikacją w celu poprawy warunków ubezpieczenia funkcjonariuszy publicznych. W marcu 2017 r. wprowadziliśmy rozszerzenie ochrony o odpowiedzialność karno-skarbową w ramach dodatkowej Klauzuli Ubezpieczenia Ochrony Prawnej bez zwyżki składki w wariancie I i wariancie II.

Niewątpliwie bardzo dużą zaletą oferty TUiR WARTA S.A. jest możliwość uzyskania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wynikającej z przepisów Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialności karno-skarbowej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy.

Ubezpieczenie to można wykupić dodatkowo do ubezpieczenia OC funkcjonariuszy publicznych za opłatą dodatkowej składki (nie funkcjonuje ono samodzielnie) na podstawie Klauzuli Ubezpieczenia Ochrony Prawnej.

Do tej pory do ubezpieczenia OC funkcjonariuszy w TUiR WARTA S.A. za pośrednictwem firmy brokerskiej Maximus Broker Sp. z o.o. przystąpiło ponad 2500 osób, z czego ponad 2100 osób przystąpiło do Umowy Generalnej zawartej pomiędzy SOUBP a TUiR WARTA S.A.

Zalety oferty TUiR WARTA S.A. to:

1. Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności odpowiedzialność funkcjonariusza na podstawie ustawy z dnia 20.01.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, a także odpowiedzialność cywilną i pracowniczą funkcjonariuszy publicznych powstającą na innej podstawie prawnej.

Ubezpieczeniem objęte są również roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za Czyste Szkody Majątkowe za naruszenie dóbr osobistych Osób Trzecich w związku z wykonywaniem czynności zawodowych oraz roszczenia z tytułu konsekwencji uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt i innych dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowej, z wyjątkiem pieniędzy i papierów wartościowych.

Od 1 kwietnia 2018 r. ochrona obejmuje również odpowiedzialność w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych (w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) z limitem odpowiedzialności 20 000 zł (bez dodatkowej składki) lub 40 000 zł (po opłaceniu dodatkowej składki w wysokości 26 zł rocznie). Szczegóły w treści aneksu z dnia 29.03.2018 r. dostępnym tutaj.

2. Ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej.

Ochrona obejmuje ubezpieczenie Kosztów Pomocy Prawnej z limitem odpowiedzialności 30.000 zł ponad sumę gwarancyjną. W ramach tego ubezpieczenia Ubezpieczyciel zwróci koszty wynagrodzenia adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych oraz koszty biegłych poniesione w celu ustalenia wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności, nawet, jeśli ostatecznie roszczenie okaże się niezasadne.

3. Szeroki wybór wysokości sum gwarancyjnych i składek ubezpieczenia.

Każdy funkcjonariusz publiczny przystępujący do Umowy Generalnej ma do wyboru aż
6 wariantów sumy gwarancyjnej, zgodnie z tabelą, którą można pobrać tutaj.

4. Korzystny i szeroki wybór sposobu płatności składki ubezpieczeniowej.

W każdym wariancie sumy gwarancyjnej istnieje możliwość zapłaty składki w 12 ratach miesięcznych. Jest to korzystny sposób płatności składki dla wielu Ubezpieczonych, gdyż nie obciąża zbytnio budżetu danej osoby. Najlepiej, aby przy tym sposobie płatności składki składka miesięczna na ww. ubezpieczenia była potrącana co miesiąc z pensji danej osoby przez osobę zajmującą się wypłatą wynagrodzeń, aby uniknąć sytuacji, że ktoś zapomni zapłacić składki w wymaganym terminie.

Dodatkowo istnieje możliwość wyboru przez Ubezpieczonego płatności składki w dwóch ratach lub jednorazowo, wówczas wysokość składki rocznej ulega obniżeniu.

5. Brak potrąceń w wypłacie odszkodowania

Brak franszyz i udziałów własnych zarówno w ubezpieczeniu OC funkcjonariuszy publicznych jak i ubezpieczeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialnością karno-skarbową.

6. Dodatkowe Ubezpieczenie Ochrony Prawnej związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialnością karno-skarbową.

Osoby, które przystąpią do ubezpieczenia OC funkcjonariuszy publicznych w ramach Umowy Generalnej zawartej pomiędzy TUiR WARTA S.A. a SOUBP mają możliwość wykupienia dodatkowo ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ubezpieczenia odpowiedzialności karno-skarbowej na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy. Ubezpieczenie to obejmuje oprócz zwrotu kosztów zapłaty kary pieniężnej zapłaconej przez Ubezpieczonego również pokrycie kosztów wynagrodzenia prawnika, ekspertyz oraz kosztów postępowania.

Ubezpieczenie to zostanie zawarte na podstawie Klauzuli Ubezpieczenie Ochrony Prawnej (załącznik nr 5 do Umowy Generalnej) po zaznaczeniu odpowiedniej opcji
w deklaracji przystąpienia przez Ubezpieczonego oraz po zapłacie przez niego dodatkowej składki.

Składka za to ubezpieczenie jest płatna jednorazowo i wynosi:

Wariant I: 30 zł od osoby przy limicie odpowiedzialności 15.000 zł dla naruszenia dyscypliny finansów publicznych i 3.000 zł dla odpowiedzialności karno-skarbowej lub

Wariant II: 40 zł od osoby przy limicie odpowiedzialności 30.000 zł dla naruszenia dyscypliny finansów publicznych i 5.000 zł dla odpowiedzialności karno-skarbowej lub

Wariant III: 100 zł od osoby przy limicie odpowiedzialności 30.000 zł dla naruszenia dyscypliny finansów publicznych i 30.000 zł dla odpowiedzialności karno-skarbowej.

Szczegóły oferty dotyczącej ww. ubezpieczenia w tutaj.

7. Dodatkowe zniżki za przystąpienie do ubezpieczenia dużej grupy funkcjonariuszy publicznych z danego Urzędu.

– 5% zniżki w przypadku przystąpienia do Umowy Generalnej min. 50 osób;

– 10% zniżki – w przypadku przystąpienia min. 100 osób;

– 20% zniżki – w przypadku przystąpienia min. 200 osób.

UWAGA: Ubezpieczenie OC funkcjonariuszy publicznych w TUiR WARTA S.A. nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy publicznych z winy umyślnej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami Umowy Generalnej OC funkcjonariuszy zawartej pomiędzy SOUBP a TUiR WARTA S.A., to można ją pobrać wraz z warunkami ubezpieczenia tutaj.

Wnioski prosimy przesyłać na adres mailowy: deklaracje@soubp.pl wraz z podaniem nazwy urzędu, którego ma oferta dotyczyć oraz danych kontaktowych.

Dodatkowe druki można również pobrać tutaj.